آیین نامه ی تاسیس شعب انجمن

جهت دانلود فایل مربوط ؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

اساسنامه ی انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

جهت دانلود فایل مربوط به اساسنامه؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

درخواست بررسی آثار مکتوب

جهت دانلود فایل مربوط به درخواست بررسی آثار مکتوب؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

بررسی و مشاوره در زمینه ی تجهیزات

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به  بررسی و مشاوره در زمینه ی تجهیزات؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

 

دستورالعمل اجرایی فعالیت پزشکان و دندانپزشکان در شهر دوم

جهت دانلود فایل دستورالعمل اجرایی فعالیت پزشکان و دندانپزشکان در شهر دوم؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

مـدارك صـدور دفاترکار

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به صدور دفاتر کار؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهیهای دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم صورتجلسه کمیته تبلیغات ویژه ی مطب و دفتر کار در فضای مجازی

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به فرم صورتجلسه کمیته تبلیغات ویژه ی مطب و دفتر کار در فضای مجازی؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم صورتجلسه کمیته تبلیغات ویژه ی مطب و دفتر کار در سایر رسانه ها

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به فرم صورتجلسه کمیته تبلیغات ویژه ی مطب و دفتر کار در سایر رسانه ها؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

آیین نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات
پزشكي، مطبها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به آیین نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطبها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

نحوه ثبت درخواست پروانه در سامانه ملی مجوزهای کشور

جهت دانلود فایل مدارک مربوط بهنحوه ثبت درخواست پروانه در سامانه ملی مجوزهای کشور؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

راهنمای استفاده از سامانه صدور آنلاین پروانه مطب

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به راهنمای استفاده از سامانه صدور آنلاین پروانه مطب؛ روی لینک زیر کلیک کنید.

چک لیست کشوری دفتر کار گفتار درمانی

جهت دانلود فایل مدارک مربوط به چک لیست کشوری دفتر کار گفتار درمانی؛ روی لینک زیر کلیک کنید.