پیرو مذاکرات نماینده انجمن گفتاردرمانی ایران با بیمه سلامت ، تعدادی فایل آموزشی در اختیار انجمن ها قرار داده شده است. لذا فایل های ارسالی ، به پیوست به اشتراک گذاشته شده است.